top of page

Ajudes i Subvencions

L'Administració Pública financia projectes empresarials de forma indirecta, posant a disposició dels emprenedors i pymes diferents subvencions i ajudes que permeten la financiació del negoci i de projectes disruptius. Per accedir a ella és necessari complir uan sèrie de requisits que poden variar en funció de l’ajuda sol·licitada.

​A l'hora de gestionar una subvenció és necessari respectar un procés. No seguir-lo o saltar-se alguna de les fases ens pot portar a errors que són evitables i que pot suposar la pèrdua de l’accés a aquests fons.

El procés passa per elaborar un Projecte Tècnic adequat a la convocatòria, sense perdre de vista els nostres objectius i interessos, tinguent en compte la naturalesa de la nostra empresa.

És fonamental fer una planificació, seguiment i avaluació del projecte, per tenir previst quines dades hem de recollir i que no ens suposi un vertader problema a l’hora de justificar les accions i inversions duites a terme.

Què podem fer per tu?

● Elaborar un bon projecte.

● Cercar la subvenció adequada i presentar el projecte a la convocatòria
concreta en temps i forma.

● Un cop rebuda la notificació d’aprovació, s'ha d'adaptar el projecte a la
financiació disponible.

● Feim un seguiment durant la implementació del projecte.

● Presentar la justificació de les accions i les inversions realitzades

bottom of page