top of page
Search
  • Writer's pictureIdeoma

AJUDES MILLORA PRODUCTIVA. EPIGRAFES 2,3 I 4 DE L'IAE. BALEARS

Ajudes dirigides a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC dins de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Les empreses de caràcter industrial inscrites a les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de l'IAE (divisió A) i el 594 (divisió B)


Costos subvencionables:

Disseny i innovació (subvenció del 50% de les factures fins a màxim 10.000 euros):

a) Cost de contractació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial, encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.

b) Adquisició de prototips que han de ser utilitzats als centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

Producció (subvenció del 50% de les factures fins a màxim 20.000 euros)

a) Adquisició i instal·lació de maquinària per instal·lar en un centre de treball de l'entitat sol·licitant, relacionada directament amb l'activitat de l'empresa.

b) Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions tècniques associades i integrades a la maquinària indicada al punt anterior.

c) Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions tècniques associades i integrades a la maquinària existent al centre de treball.

d) Equips de soldadura.

e) Adquisició i instal·lació de motllures i patrons per a la fabricació de productes, que han de ser utilitzats als centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

f) Adquisició i instal·lació de tancs, bótes, tambors i similars destinats a les fases de fermentació, maduració, repòs o clarificació del procés productiu de vi, cervesa, licors o productes assimilables, que han de ser utilitzats als centres de treball de la entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

g) Adquisició i instal·lació de recipients, reactors de mescla i processament, dipòsits i fixos semblants integrats dins les unitats del procés productiu propi de l'empresa.

h) La formació destinada a l'aprenentatge sobre el maneig de les inversions sol·licitades compreses als punts anteriors.


Digitalització (subvenció del 50% de les factures fins a màxim 20.000 euros):

a) Adquisició i instal·lació d'actius materials destinats a l'automatització i/o la digitalització de l'emmagatzematge que permetin una millora en la logística del producte.

b) Adquisició, tant material com immaterial, destinada a la digitalització del sistema productiu: SAI, equips electrònics, equips de diagnosi, impressores industrials, impressores 3D, així com el software (software) i TIC.

c) Adquisició i instal·lació de les tecnologies vinculades a la indústria 4.0 com poden ser: intel·ligència artificial, dades massives, robòtica col·laborativa, informàtica al núvol, realitat virtual i realitat augmentada.

d) Cost de contractació a entitats externes per al disseny de pàgines i entorns web.

e) La formació destinada a l'aprenentatge sobre el maneig de les inversions sol·licitades compreses als punts anteriors.Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 25 de setembre de 2022 i el 24 de setembre de 2023, ambdós inclosos. Resolucions per ordre d'entrada.

Termini de presentació fins al 24 de febrer 2023
0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page